Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

Mẫu bảng thanh toán lương mới nhất 2021 theo Thông tư 133 và 200  sẽ có trong bài viết dưới đây. Đây là mẫu bảng thanh toán lương và các khoản theo lương như BHXH, thuế TNCN phải nộp…

>>>Xem thêm: Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

1. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133

bang-thanh-toan-tien-luong

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: …………………….

Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số: …………………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……..năm……..

Số TT Họ và tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng…% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………., ngày….tháng….năm….
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số: 02 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:………………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……….năm………..

 

 

Số TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương  

Phụ cấp thuộc

quỹ lương

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH Thuế TNCN phải nộp  

Cộng

Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm …
Người lập biểu

                 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Quyết định 48

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số: 02 – LĐTL

(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:……………

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……….năm………..

 

 

Số TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương  

Phụ cấp thuộc

quỹ lương

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH Thuế TNCN phải nộp  

Cộng

Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm …
Người lập biểu

                 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

     

Xem thêm: Quy chế tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất

Bảng thanh toán tiền lương là bảng tổng hợp chi phí liên quan đến tiền lương của người lao động. Trên đây là mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất theo quy định. Bạn đọc có thể tải mẫu bảng lương nhân viên tại đây mẫu bảng thanh toán lương mới nhất. Giadinhketoan chúc bạn thành công.

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán thực hành ở đâu

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *