Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133

Tác giả 18/07/2024 23 phút đọc

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Dưới đây, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 để bạn đọc tham khảo.

>>>Xem thêm: Quy định mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tài chính năm 2018 

Mẫu báo cáo tình hình tài chính (mẫu số B01a – DNN)

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 được quy định cụ thể như sau:

báo-cáo-tài-chính

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B01a - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... tháng ...năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN    
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110   
II. Đầu tư tài chính120   
1. Chứng khoán kinh doanh121   
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn122   
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác123   
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)124 (...)(...)
III. Các khoản phải thu130   
1. Phải thu của khách hàng131   
2. Trả trước cho người bán132   
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc133   
4. Phải thu khác cách điền mẫu 08 thông tư 95 134   
5. Tài sản thiếu chờ xử lý135   
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)136 (...)(...)
IV. Hàng tồn kho140   
1. Hàng tồn kho141   
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*)142 (...)(...)
V. Tài sản cố định150   
- Nguyên giá151   
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)152 (...)(...)
VI. Bất động sản đầu tư160   
- Nguyên giá161   
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)162 (...)(...)

VII. XDCB dở dang

VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181

182

   
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)
200   
NGUỒN VỐN    

I. Nợ phải trả

1. Phải trả người bán ủy nhiệm chi acb 

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả khác

6. Vay và nợ thuê tài chính

7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

8. Dự phòng phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

II. Vốn chủ sở hữu cách làm báo cáo tài chính nội bộ 

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của chủ sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

   

4. Cổ phiếu quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

414

415

416

417

 (...)(...)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)
500   
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Bạn có thể tải mẫu báo cáo tình hình tài chính - mẫu số B01a-DNN TẠI ĐÂY 

Thời hạn nộp báo cáo

-Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2018 chậm nhất là ngày 30/3/2019. Thời hạn nộp báo cáo cũng là thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

-Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trên đây là những hướng dẫn về mẫu và cách lập báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133. Mong bài viết của gia đình kế toán có ích cho bạn đọc!

Gia đình kế toán chúc bạn thành công! 

>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán 

Bên cạnh các bài viết chuyên sâu về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn các bài viết review học xuất nhập khẩu ở đâu, về các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu.

 

Tác giả Admin
Bài viết trước Mẫu báo cáo tài chính nội bộ theo quy định mới nhất

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ theo quy định mới nhất

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo