Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Tác giả 17/07/2024 46 phút đọc

Hóa đơn dường như là điều bắt buộc nếu một giao dịch được thực hiện. Nhưng nhiều hóa đơn vẫn bị sai sót do nhiều lý do. Việc lập biên bản thu hồi hóa đơn được tạo ra để xử lý sự cố này. 

Trong bài viết dưới đây, Gia Đình Kế Toán sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất, cách lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử và các thông tin liên quan. 

1. Biên bản hủy hóa đơn điện tử là gì? 

Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là một biểu mẫu tài liệu ghi lại tất cả các sự kiện xảy ra trong quá trình hủy hóa đơn điện tử. Theo đó, biên bản hủy hóa đơn ghi lại người lập hóa đơn có những sai sót trong quá trình lập hoặc không còn sử dụng hóa đơn online này. Người thực hiện lập biên bản hóa đơn là những người nắm giữ, sử dụng hóa đơn.

https://giadinhketoan.com/hoc-ke-toan-online-o-dau-tot/

2. Khi nào cần lập biên bản hủy hóa đơn điện tử? 

Kế toán cần tìm hiểu và nắm vững các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp không còn sử dụng hóa đơn điện tử

Đây là trường hợp hiếm nhất, nhưng bắt buộc. Trường hợp công ty, tổ chức, hộ kinh doanh đã phát hành hóa đơn điện tử nhưng không có ý định sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai thì phải hủy hóa đơn điện tử. Có ít nhất 30 ngày sau khi không sử dụng để lập biên bản và hủy hóa đơn. Doanh nghiệp không còn hoạt động, thay đổi cơ quan thuế, thay đổi thông tin

Khi doanh nghiệp, cơ sở thay đổi thông tin, nộp thông tin cho cơ quan thuế thì phải hủy hóa đơn cũ và lập hóa đơn điện tử mới. Nếu công ty ngừng kinh doanh thì phải hủy hóa đơn điện.

- Hóa đơn điện tử được tạo ra bị lỗi

Đây là trường hợp phổ biến nhất mà việc lập biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử. 

- Hóa đơn đã qua thời hạn lưu giữ theo luật kế toán 

Theo quy định của pháp luật kế toán, thời hạn lưu giữ của hóa đơn điện tử là 10 năm. Do đó, công ty sẽ phải hủy bỏ số lượng hóa đơn điện tử khi hết hạn sử dụng mà không có quyết định bổ sung của cơ quan nhà nước.

3. Phân biệt biên bản hủy và thu hồi hóa đơn điện tử 

Khác biệtBiên bản thu hồi hóa đơn điện tửBiên bản hủy hóa đơn điện tử
Trường hợp sử dụng 

Biên bản này phải được lập trước khi hủy hóa đơn điện tử. Cụ thể, nếu xác định được hóa đơn sai sót nên hủy: 

+ Bên bán đã lập hóa đơn gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng cung cấp dịch vụ. 

+ Người bán đã lập gửi hóa đơn cho người mua nhưng chưa bên nào khai thuế. 

- Sử dụng biên bản hủy hóa đơn để nắm bắt các lỗi dẫn đến việc hủy hóa đơn, đặc biệt khi: 

+ Hóa đơn yêu cầu đặt in bị in sai, in trùng, in số lượng lớn, dẫn đến hóa đơn này bị hủy trước khi thanh toán hợp đồng in hóa đơn. 

+ nhân hoặc doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn đã thì phải hủy. 

Lưu ý khi sử dụng - Khi thực hiện lập biên bản thu hồi hóa đơn, bên bán bên mua phải nêu do thu hồi hóa đơn điện tử, bên bán phải thông qua hóa đơn lưu giữ để sử dụng sau này. 

- Biên bản hủy hóa đơn yêu cầu cả người mua người bán đồng ý không sử dụng hóa đơn này cho mục đích tính thuế. 

- Thời hạn hủy hóa đơn tối đa 30 ngày kể từ ngày thông báo với quan thuế. 

4. Cách lập biên bản hủy hóa đơn điện tử và những lưu ý 

Cách lập biên bản hủy hóa đơn điện tử

- Bước 1: Tương tự với các văn bản hành chính khác, biên bản thu hồi hóa đơn đầu tiên phải có Quốc hiệu, tiêu ngữ, số biên bản, tên biên bản và căn cứ của biên bản, tên của. 

- Bước 2: Tiếp theo là thông tin về hai người đại diện như địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, tên người đại diện, chức danh. 

- Bước 3: Thông tin về hóa đơn đã thu thập và hóa đơn thay thế. Thông tin này bao gồm tên hóa đơn, số hóa đơn, số hóa đơn và ngày lập hóa đơn. 

- Bước 4: Ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn. 

- Bước 5: Cam kết giữa các Bên.

- Bước 6: Hai đại diện ký tên, điền tên và đóng dấu.

»» Tham khảo: TOP 10 Khóa Học Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất Hiện Nay 

Một số lưu ý khi tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn:

- Ngày tháng ghi trên biên bản thu hồi hóa đơn phải trùng với ngày tháng được ghi khi lập hóa đơn mới. 

- Biên bản thu hồi hóa đơn phải bao gồm lý do của việc thu hồi và phần lỗi xảy ra mục nào. Ghi đúng Số hóa đơn, ngày tháng, ký hiệu, ... Cấp số hóa đơn mới, ngày tháng năm mới, ký hiệu mới …

- Cuối cùng, khi hoàn thành biên bản thu hồi hóa đơn, hai bên phải ký rõ họ tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận vào biên bản thu hồi hóa đơn phải được hoàn thành sau đó sẽ phát hành một hóa đơn mới.

5. Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số ..../BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày … /…/201... chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY.... ........................

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:……………….................... Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY..................................

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:……………….................... Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
      
 

Tổng cộng ……………...

Thuế GTGT ……………...

Tổng số ……………...

(Bằng chữ:…………………………………………………) 

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

6. Cách ký biên bản hủy hóa đơn điện tử 

Bước 1: Sau khi nhận được email thông báo biên bản hủy hóa đơn từ người bán, người mua mở email.

Bước 2: Người mua xem xét kỹ các chi tiết về giao thức rút tiền của Người bán. Trong phần Đại diện Bên B, người mua nhấp vào Ký điện tử để ký điện tử vào biên bản hủy.

Trên đây là thông tin về các vấn đề trong biên bản thu hồi hóa đơn điện tử do bên bán lập. Trường hợp trên hóa đơn đã đặt in có sai sót về đánh máy, in nháp, in thừa, trùng lặp thì tổ chức, cá nhân, địa điểm giữ hóa đơn đó không sử dụng nữa mà nộp lại mẫu biên bản hủy hóa đơn.

Xem thêm các bài viết:

Tác giả Admin
Bài viết trước Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Mới Nhất

Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo