Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Mới Nhất

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 04/03/2024 39 phút đọc

Biên bản giao nhận hàng hóa là một loại giấy tờ hết sức quan trọng, kể cả khi giao nhận hàng hóa có giá trị nhỏ. Văn bản này sẽ đảm bảo cho quyền lợi và sự thỏa thuận của hai bên. 

Cùng theo dõi biên bản giao nhận là gì? Biên bản giao nhận hàng hóa có cần đóng dấu không? Cách viết biên bản giao nhận hàng hóa và tải về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa trong bài viết dưới đây của Gia đình kế toán

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

I. Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Là Gì? 

Biên bản giao nhận hàng hóa là văn bản thể hiện việc giao hàng, nhận hàng đã xảy ra trên thực tế, theo đó bên bán đã giao hàng cho bên mua và bên mua đã nhận được hàng theo sự thỏa thuận của hai bên trước đó.

Biên bản giao nhận hàng hóa là một loại giấy tờ hết sức quan trọng, kể cả khi giao nhận hàng hóa có giá trị nhỏ. Văn bản này sẽ đảm bảo cho quyền lợi và sự thỏa thuận của hai bên.

»»»»»» Học Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất 

Quy định về biên bản giao nhận hàng hóa 

Thường thì biên bản giao nhận hàng hóa được lập ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Bên bán sẽ giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa mà bên mua đã đăng ký và khi bên mua nhận được đúng số hàng đó sẽ ký vào biên bản giao nhận để xác nhận.

Trong biên bản phải ghi đầy đủ thông tin về hàng hóa cũng như thông tin liên lạc của hai bên mua bán hàng. Biên bản cần phải được sao chép làm hai bản cho hai bên và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản giao nhận hàng hóa sẽ do bên mua và bên bán thực hiện, biên bản này hiện nay không có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về nội dung này. Biên bản giao nhận hàng hóa có những đặc điểm như sau:

 • Biên bản sẽ được lập ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết.
 • Khi bên bán đã thực hiện giao đủ số lượng hàng hóa, sản phẩm cho bên mua và bên mua sẽ kiểm tra lại và ký xác nhận vào biên bản.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa phải chứa đựng đầy đủ các thông tin của các bên tham gia (như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, người đại diện) và thông tin hàng hóa (tên loại hàng hóa, chủng loại, số lượng…)
 • Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng sản phẩm, hàng hóa cho bên mua thì bên này sẽ phải kiểm tra rồi ký xác nhận theo đúng như quy định.

II. Nội Dung Cần Có Trong Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Và Cách Viết

biên bản giao nhận hàng hóa

Biên bản giao nhận hàng hóa thông thường cần có những nội dung sau:

 • Tên đơn vị mua và đơn vị bán hàng hóa; địa chỉ, điện thoại, người giao hàng, người nhận hàng;
 • Ngày, tháng, năm thực hiện giao hàng hóa;

+ Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, chủng loại,…

+ Ký tên xác nhận của hai bên.

Biên bản giao nhận hàng hóa thường được trình bày như sau:

 • Bên trái là tên công ty, bên phải sẽ là quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Dưới tên công ty và quốc hiệu, tiêu ngữ là dòng chữ: “BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA” được căn giữa;
 • Căn cứ đơn hàng, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc căn cứ thỏa thuận...;
 • Ngày, tháng, năm lập biên bản giao nhận hàng hóa hoặc ngày, tháng, năm giao nhận hàng hóa;
 • Thông tin của cá nhân giao hàng và nhận hàng;
 • Thông tin hàng hóa được giao nhận: Phần này càng chi tiết càng tốt;
 • Chữ ký xác nhận của các bên, có thể đóng dấu.

Xem thêm: Học kế toán online ở đâu tốt 

3. Lưu ý khi lập Biên bản giao nhận hàng hóa

Để Biên bản giao nhận hàng hóa chính xác, là căn cứ chứng minh để không xảy ra tranh chấp sau này, khi lập biên bản giao nhận hàng hóa, người lập cần lưu ý những điều sau:

 • Thông tin của bên bán và bên mua phải đấy đủ và chính xác: Không được nhầm lẫn vì rất dễ xảy ra tranh chấp;
 • Biên bản giao nhận hàng hóa cần căn cứ vào một Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng khác để làm căn cứ giao nhận;
 • Cần có chữ ký, đóng dấu của cả 02 bên để thể hiện sự đồng tình của cả 02. Đặc biệt là bên nhận hàng, nếu không biên bản này sẽ không thể chứng minh được sự kiện giao hàng đã xảy ra.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa cần được lập thành ít nhất 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

II. Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Phổ Biến Hiện Nay 

1. Mẫu biên bản giao nhận đơn giản

CÔNG TY.............………..

Số: ……..……..……..……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày….tháng…..năm ......

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại ………...………………………………., chúng tôi gồm: 

BÊN A (Bên nhận hàng): …………………………………………………

- Địa chỉ : ………………………………….............…………………….............……………………...

- Điện thoại : ……………………………………………… …………………………………………… 

- Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………...........…...........…...........

BÊN B (Bên giao hàng): ..........................................................................................................................

- Địa chỉ: …………………………………………….............………….............………….............…..

- Điện thoại: ........................................................................................................................ ............

- Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: ……………………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STTTên hàngQuy cáchĐVTSố lượngGhi chú
      
      
      

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

2. Mẫu biên bản giao nhận 2

CÔNG TY.................…

Số: ……..……..……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày….tháng…..năm .......

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

 • Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...............................................................................................................
 • Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty ……………...........................................................

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm Tại ………...…………………………………., Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng): ………………………………………………………………

- Địa chỉ : …………………………………………………………………….............

- Điện thoại : ……………………… Fax : …………………………….............

- Đại diện Ông/bà: ……………………………….. Chức vụ: ………………………...........

BÊN B (Bên giao hàng): .......................................................................................................

- Địa chỉ: …………………………………………………………………….............

- Điện thoại: .............................. Fax : ...................................

- Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: ………………………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STTTên hàngQuy cách/ chủng loạiĐVTSố lượngGhi chú
      
      

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên nhận hàng) (Bên giao hàng)

3. Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20…. Tại ……………………………., chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………… (Bên giao)

- Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………….(Bên nhận)

Địa điểm giao nhận tài sản: ………………………………….

Xác nhận việc giao nhận tài sản như sau:

STTTên hàngQuy cách/ chủng loạiĐVTSố lượngGhi chú
1     
2     
3     

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAOĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

4. Mẫu biên bản giao nhận kiêm phiếu xuất kho

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO

 

Ngày.....tháng.....năm ......

Số: ...................................

Nợ .........................

Có .........................

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)...............................

- Lý do xuất kho: ..........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ...............................................

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

 

số

Đơn 

vị

tính

Số lượng

Đơn 

giá

Thành 

tiền

Yêu 

cầu

Thực 

xuất

ABCD1234
        
        
 Cộng      

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................................

Ngày .... tháng ....năm...

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên)

 

Người nhận hàng 

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho 

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng 

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc 

(Ký, họ tên)

 

5. Mẫu biên bản bàn giao và nghiệp thu vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và Công ty …………., đã ký ngày … tháng … năm 20...

Hôm nay, ngày….. tháng … năm 20…, tại………………., chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ: ………………………………………………….....…………….……

Đại diện:……………….…… Chức vụ:……………......................……….

(Ông/Bà):................................ Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):................................ Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):................................ Chức vụ: ..................................................

II/ BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…

Điện thoại: …………………...Fax: ……………….....................…………

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………....................………….

(Ông/Bà):................................ Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):................................. Chức vụ: ..................................................

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/ DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TTTên hàng hóaĐVTQuy cách đóng góiHãng sản xuất/ Nước sản xuấtHạn sử dụngSố lượng
1.      
2.      
3.      

IV/ KẾT LUẬN:

- Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….

- Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III.

- Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20... Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

DOWNLOAD: Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa 

Xem thêm: 

Trên đây Gia đình kế toán đã chia sẻ với bạn đọc tổng hợp mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất và hướng dẫn cách viết biên bản giao nhận chi tiết. Các bạn có thể tải về sử dụng khi cần tới, chúc các bạn thành công!

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Bài viết tiếp theo

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo