Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Admin Gia Đình Kế Toán Tác giả Admin Gia Đình Kế Toán 19/07/2024 44 phút đọc

Bạn mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán và không biết nên bắt đầu từ đâu? Học kế toán cho người mới bắt đầu có thể gặp rất nhiều khó khăn. Trong bài viết này, Gia Đình Kế Toán sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu (học trái ngành) từ khái niệm cơ bản đến các kỹ năng cần thiết

ke-toan-cho-nguoi-moi-bat-dau

1. Vì Sao Nên Học Kế Toán?

Kế toán là bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể quy mô và ngành nghề kinh doanh. Nó đóng vai trò then chốt trong việc ghi nhận, phân loại và báo cáo các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Các thông tin kế toán cung cấp nền tảng cho việc ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. 

Học kế toán không chỉ cần thiết cho những ai muốn theo nghề kế toán mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và doanh nghiệp:

- Hiểu biết về kế toán giúp bạn quản lý tài chính cá nhân tốt hơn

- Kế toán là một trong những ngành nghề có nhu cầu cao, mang lại nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến.

- Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc đang khởi nghiệp, kiến thức kế toán giúp bạn quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả

2. Các Loại Kế Toán

Đối với những bạn mới thì cần nắm được kế toán có nhiều loại khác nhau, mỗi loại phục vụ một mục đích cụ thể trong doanh nghiệp:

Theo chức năng:

Loại kế toán

Mục đích

Các báo cáo

Kế toán tài chính

Cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, và cơ quan nhà nước.

Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và thuyết minh báo cáo tài chính.

Kế toán quản trị

Cung cấp thông tin cho quản lý nội bộ nhằm hỗ trợ việc ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Báo cáo chi phí, báo cáo ngân sách, và các phân tích lợi nhuận theo từng bộ phận hoặc dự án.

Kế toán thuế

Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế và tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp.

Tờ khai thuế, báo cáo thuế TNDN, báo cáo thuế GTGT, và các báo cáo thuế khác.

Theo vị trí:

Vị trí kế toán

Vai trò

Tính chất

Sự khác biệt

Kế toán công nợ

Quản lý các khoản phải thu và phải trả: Theo dõi các khoản nợ của khách hàng (công nợ phải thu) và nghĩa vụ thanh toán đối với nhà cung cấp (công nợ phải trả).

Duy trì quan hệ tốt với đối tác: Đảm bảo các khoản nợ được thanh toán đúng hạn và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công nợ.

Chú trọng vào thời gian: Theo dõi hạn thanh toán, lập kế hoạch thanh toán và thu nợ.

Đảm bảo sự chính xác: Cần phải có sự chính xác cao trong việc ghi chép và theo dõi các khoản nợ.

Kế toán công nợ chủ yếu tập trung vào các giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất hoặc tài sản cố định.

Kế toán kho

Quản lý hàng tồn kho: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho.

Tối ưu hóa quy trình cung ứng: Đảm bảo hàng hóa đủ để phục vụ sản xuất và tiêu thụ, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa.

Liên quan đến tồn kho: Cập nhật liên tục số lượng hàng tồn kho và chi phí liên quan.

Tạo báo cáo định kỳ: Cung cấp các báo cáo về tình trạng kho hàng và chi phí liên quan.

Kế toán kho tập trung vào quản lý hàng hóa và nguyên vật liệu, điều này giúp doanh nghiệp duy trì mức tồn kho tối ưu và giảm thiểu chi phí lưu trữ.

Kế toán tài sản cố định

Quản lý tài sản cố định: Theo dõi và ghi nhận các tài sản lâu dài của doanh nghiệp như máy móc, thiết bị, bất động sản.

Tính khấu hao: Tính toán và ghi nhận khấu hao tài sản cố định theo quy định kế toán

Theo dõi lâu dài: Cập nhật giá trị tài sản theo thời gian và ghi nhận khấu hao.

Báo cáo tài chính: Cung cấp thông tin quan trọng cho báo cáo tài chính và quyết định đầu tư.

Kế toán tài sản cố định tập trung vào các tài sản có giá trị lâu dài và các chi phí liên quan đến khấu hao, khác biệt so với các loại kế toán khác.

Kế toán doanh thu

Ghi nhận doanh thu: Theo dõi và ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng hóa, dịch vụ.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Cung cấp số liệu quan trọng cho việc đánh giá hiệu quả và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chú trọng vào doanh thu: Theo dõi các khoản thu từ hoạt động kinh doanh chính.

Đảm bảo chính xác: Phải đảm bảo sự chính xác trong việc ghi nhận doanh thu theo đúng thời điểm và quy định.

Kế toán doanh thu tập trung vào việc ghi nhận và phân tích doanh thu, khác biệt với kế toán chi phí và các khoản phải thu.

Kế toán thuế

Tính toán và nộp thuế: Tính toán các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và đảm bảo nộp thuế đúng hạn.

Tuân thủ quy định: Đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định thuế hiện hành.

Pháp lý: Chịu sự quản lý của các quy định thuế và yêu cầu pháp lý.

Báo cáo thuế: Cung cấp các báo cáo thuế cho cơ quan thuế và cho các mục đích kế toán nội bộ.

Kế toán thuế tập trung vào các nghĩa vụ thuế và báo cáo thuế, trong khi các loại kế toán khác tập trung vào các khía cạnh khác của hoạt động tài chính.

Kế toán chi phí

Quản lý chi phí: Theo dõi và phân tích các chi phí phát sinh trong doanh nghiệp.

Tối ưu hóa chi phí: Giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí và tối ưu hóa ngân sách.

Phân tích chi phí: Phân loại chi phí theo từng bộ phận hoặc dự án để phân tích hiệu quả.

Quản lý ngân sách: Theo dõi việc thực hiện ngân sách và so sánh với chi phí thực tế.

Kế toán chi phí tập trung vào quản lý và phân tích chi phí, trong khi các loại kế toán khác tập trung vào các khía cạnh khác của kế toán tài chính.

Kế toán tổng hợp

Tổng hợp số liệu: Tổng hợp thông tin từ các lĩnh vực kế toán khác như kế toán công nợ, kho, tài sản cố định.

Báo cáo tài chính: Lập báo cáo tài chính tổng hợp cho toàn doanh nghiệp.

Tổng hợp và phân tích: Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Báo cáo định kỳ: Đưa ra báo cáo tài chính tổng hợp cho các bên liên quan.

Kế toán tổng hợp tích hợp tất cả các thông tin tài chính từ các loại kế toán khác, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán

Quản lý thanh toán: Theo dõi và xử lý các khoản thanh toán của doanh nghiệp, bao gồm thanh toán cho nhà cung cấp và các nghĩa vụ tài chính khác.

Duy trì dòng tiền: Đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiền để thực hiện các khoản thanh toán kịp thời.

Quản lý dòng tiền: Theo dõi và đảm bảo dòng tiền được duy trì để thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Quản lý giao dịch: Xử lý và ghi nhận các giao dịch thanh toán.

Kế toán thanh toán tập trung vào việc quản lý các khoản thanh toán và duy trì dòng tiền, khác biệt với các loại kế toán tập trung vào các lĩnh vực tài chính khác.

3. Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Kế Toán

- Tài sản: Đại diện cho các tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định (như máy móc, thiết bị), và các quyền sở hữu khác.

- Nợ phải trả: Là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người khác, ví dụ như nợ vay ngân hàng, nợ phải trả cho nhà cung cấp.

- Vốn chủ sở hữu: Đại diện cho số tiền mà chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp. Nó bao gồm vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận tích lũy.

- Doanh thu: Là tổng số tiền doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

- Chi phí: Đại diện cho các khoản chi tiêu của doanh nghiệp, bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, và các khoản chi khác.

- Lợi nhuận: Là sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Nếu doanh thu vượt quá chi phí, doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận.

4. Chu Trình Kế Toán

hoc-ke-toan-1

Bước 1: Ghi nhận các giao dịch kinh tế

Ghi nhận các giao dịch kinh tế là bước đầu tiên và cơ bản trong chu trình kế toán. Đây là quá trình xác định, ghi nhận và theo dõi các giao dịch tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. 

Mỗi giao dịch được ghi nhận theo nguyên tắc kế toán cơ bản, bao gồm việc xác định các tài khoản liên quan và số tiền liên quan.

Xem thêm: Các nguyên tắc kế toán cơ bản 

Bước 2: Định khoản

Định khoản là quá trình phân loại các giao dịch tài chính vào các tài khoản kế toán cụ thể. Mỗi giao dịch được định khoản dựa trên nguyên tắc kế toán, xác định xem giao dịch đó ảnh hưởng đến tài khoản nào và theo dõi sự thay đổi trong các tài khoản. 

Định khoản giúp tổ chức thông tin tài chính một cách có hệ thống và chính xác. 

Xem thêm: 

Mẹo Và Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh Nhất

Tổng Hợp Bài Tập Định Khoản Kế Toán Có Lời Giải

Bước 3: Ghi sổ

Ghi sổ là quá trình chuyển các thông tin từ các chứng từ gốc (như hóa đơn, biên lai) vào sổ kế toán. Ghi sổ bao gồm việc nhập các giao dịch vào sổ cái, sổ nhật ký và sổ phụ theo đúng định khoản đã xác định. 

Quy trình này giúp tổ chức dữ liệu tài chính một cách có trật tự, phục vụ cho việc lập báo cáo và kiểm tra. 

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính là bước cuối cùng trong chu trình kế toán, nhằm tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các báo cáo này giúp các bên liên quan như quản lý, nhà đầu tư và cơ quan thuế đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm:

Cách lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Cách lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

5. Các Cách Học Kế Toán

Việc học kế toán cho người mới bắt đầu, bạn có thể thử với các cách sau:

#Tự học kế toán qua sách và tài liệu : Lợi ích của cách học này là bạn có thể học theo tốc độ riêng và sách thường cung cấp kiến thức cơ bản và lý thuyết nền tảng về kế toán.

Gợi ý một số sách cơ bản về kế toán:

*Sách “Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng” - Tác Giả: Lê Ánh

sach-nguyen-ly-ke-toan

Mô Tả:

Tác giả: Lê Ánh, CEO của Trung tâm đào tạo thực hành Lê Ánh, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và đào tạo.

Nội dung: Cuốn sách "Nguyên lý kế toán ứng dụng" cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về các nguyên lý cơ bản của kế toán, bao gồm các khái niệm, định nghĩa, và phương pháp kế toán ứng dụng vào thực tế. Sách giải thích các nguyên lý kế toán theo cách dễ hiểu và có các ví dụ thực tế giúp người học dễ dàng nắm bắt kiến thức.

Đối tượng sử dụng: Phù hợp cho những người mới bắt đầu học kế toán cũng như các sinh viên kế toán muốn củng cố nền tảng lý thuyết của mình.

Đặc điểm nổi bật: Cuốn sách không chỉ giải thích lý thuyết một cách rõ ràng mà còn cung cấp các bài tập thực hành để người đọc có thể áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.

Lợi ích:

- Kiến thức nền tảng: Cung cấp nền tảng vững chắc cho việc học kế toán ứng dụng.

- Hướng dẫn chi tiết: Bao gồm hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu về các nguyên lý kế toán cơ bản.

*Tài liệu thực hành “Khóa học kế toán tổng hợp thực hành” - Kế Toán Lê Ánh

tai-lieu-thuc-hanh-khoa-hoc-ke-toan-tong-hop

Mô Tả:

Tác giả: Cô Lê Ánh, một trong những chuyên gia hàng đầu trong ngành kế toán và đào tạo thực hành kế toán.

Nội dung: Tài liệu "Khóa học kế toán tổng hợp thực hành" tập trung vào việc áp dụng các kiến thức kế toán vào thực tế qua các bài tập thực hành và tình huống mô phỏng. 

Đối tượng sử dụng: Dành cho những bạn đã có kiến thức cơ bản về kế toán và muốn nâng cao kỹ năng thực hành. Cũng rất hữu ích cho những người đã hoàn thành các khóa học lý thuyết và cần tài liệu để củng cố kỹ năng thực hành.

Đặc điểm nổi bật: Tài liệu được thiết kế để giúp người học tiếp cận các tình huống thực tế trong kế toán, từ đó áp dụng lý thuyết vào thực hành một cách hiệu quả.

Lợi ích:

- Thực hành thực tế: Cung cấp cơ hội thực hành với các tình huống thực tế để củng cố và áp dụng kiến thức kế toán.

- Đào sâu kỹ năng: Giúp người học nâng cao kỹ năng thực hành và chuẩn bị tốt hơn cho công việc thực tế.

#Tham gia các khóa học thực tế : Trực tiếp học hỏi từ các giảng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán. Cơ hội để kết nối với các học viên khác và chia sẻ kinh nghiệm.

Bạn muốn tìm khóa học kế toán phù hợp và chất lượng nhất? Hãy tham khảo bài viết TOP 10 Khóa Học Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những gợi ý và đánh giá chi tiết để lựa chọn khóa học tốt nhất cho mình.

#Thực hành thực tế : Tìm kiếm cơ hội thực tập để áp dụng lý thuyết vào thực tế công việc. Làm quen với các phần mềm kế toán phổ biến để thực hành ghi chép và xử lý dữ liệu kế toán.

Việc lựa chọn cách học phù hợp tùy thuộc vào phong cách học tập của bạn, thời gian có sẵn, và mục tiêu nghề nghiệp. Kết hợp nhiều phương pháp học tập có thể giúp bạn đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc học kế toán.

Gia Đình Kế Toán đã có hướng dẫn cụ thể về lộ trình học kế toán cho người mới bắt đầu các bạn có thể theo dõi chi tiết tại bài viết: https://giadinhketoan.com/lo-trinh-hoc-ke-toan-hieu-qua 

6. Tìm Hiểu Về Phần Mềm Kế Toán

Phần mềm kế toán là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý và xử lý các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp. Nó giúp tự động hóa các quy trình kế toán, từ ghi nhận giao dịch tài chính đến lập báo cáo tài chính, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả làm việc.

Các phần mềm kế toán phổ biến: Misa, Excel, Fast Accounting, Smart Pro, LinkQ…

Tham khảo thêm: 

Cách cài phần mềm kế toán Misa - Những lưu ý

Cách cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán Fast

7. Các Kỹ Năng Cần Thiết Cho Nghề Kế Toán

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu: Giúp đưa ra các quyết định tài chính chính xác dựa trên phân tích số liệu. Xử lý số liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu sai sót.

Kỹ năng quản lý thời gian: Đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng cao. Quản lý thời gian hiệu quả giúp giảm áp lực và căng thẳng trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp: Giúp xây dựng mối quan hệ làm việc tốt với đồng nghiệp và đối tác. Giải thích các thông tin tài chính và kế toán một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Sử dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quy trình và nâng cao hiệu quả công việc. Giảm thiểu sai sót và nâng cao độ chính xác của các báo cáo tài chính.

8. Các Nguồn Tài Liệu Và Cộng Đồng Hỗ Trợ

Các diễn đàn và nhóm học kế toán trên các mạng xã hội: Cung cấp cơ hội trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với những người cùng ngành hoặc những người đang học kế toán. Bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm.

Gợi ý các diễn đàn và nhóm:

- Nhóm Facebook “Cộng đồng kế toán Việt Nam”: Nơi tập hợp nhiều học viên và chuyên gia kế toán chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm.

- Diễn đàn kế toán Việt Nam: Một nền tảng phổ biến để trao đổi và thảo luận về các vấn đề kế toán.

Các trang web cung cấp tài liệu kế toán miễn phí: Cung cấp nhiều tài liệu, hướng dẫn và bài tập thực hành miễn phí để hỗ trợ việc học kế toán. Bạn có thể truy cập và sử dụng tài liệu học tập mà không phải mất chi phí.

Gợi ý các trang web:

https://ketoanleanh.edu.vn/

https://giadinhketoan.com/

https://kynangketoan.vn/

9. Lời Khuyên và Kinh Nghiệm Từ Các Kế Toán Đang Làm Nghề

LỜI KHUYÊN

Kinh nghiệm từ các kế toán đang làm nghề:

"Hãy thường xuyên thực hành các bài tập kế toán và làm việc trên các tình huống thực tế để củng cố kiến thức và kỹ năng của bạn."

"Ngành kế toán liên tục thay đổi với các quy định và chuẩn mực mới. Đảm bảo bạn luôn cập nhật các thông tin mới nhất về kế toán và thuế."

"Sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ công nghệ để cải thiện hiệu quả công việc và giảm thiểu lỗi."

Kinh nghiệm từ việc làm:

"Kế toán không chỉ là công việc độc lập mà còn cần khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp."

"Tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và các đối tác bên ngoài sẽ giúp bạn trong việc thu thập thông tin và giải quyết các vấn đề kế toán."

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Lỗi thường gặp:

- Lỗi ghi chép dữ liệu: "Nhập liệu sai hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến các sai sót trong báo cáo tài chính. Để khắc phục, hãy kiểm tra kỹ các dữ liệu và sử dụng các công cụ kiểm tra tính chính xác."

- Thiếu kiểm tra và đối chiếu: "Bỏ qua việc kiểm tra và đối chiếu số liệu có thể dẫn đến những sai sót nghiêm trọng. Đảm bảo thực hiện kiểm tra định kỳ và đối chiếu số liệu với các báo cáo khác."

- Không cập nhật quy định mới: "Các quy định về thuế và chuẩn mực kế toán thay đổi thường xuyên. Để khắc phục, hãy theo dõi các thông báo và cập nhật mới từ các cơ quan chức năng."

Cách khắc phục:

- Thực hiện kiểm tra và rà soát định kỳ để phát hiện và sửa chữa các lỗi kịp thời.

- Sử dụng phần mềm kế toán để tự động hóa và giảm thiểu lỗi trong quá trình nhập liệu và báo cáo.

- Tham gia các khóa đào tạo và cập nhật kiến thức để luôn cập nhật với các quy định và kỹ năng mới trong ngành kế toán.

Admin Gia Đình Kế Toán
Tác giả Admin Gia Đình Kế Toán sudo
Bài viết trước Hướng Dẫn Hạch Toán Thuế Môn Bài Theo Quy Định Mới Nhất

Hướng Dẫn Hạch Toán Thuế Môn Bài Theo Quy Định Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo