Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tác giả 18/07/2024 21 phút đọc

Tìm hiểu những khái niệm về sản xuất xây lắp, doanh nghiệp xây lắp, hợp đồng xây dựng. Phương thức nhận thầu xây lắp và những đặc điểm của ngành làm ảnh hưởng đến công các kế toán

>>> Xem thêm: Kế toán ủy thác xuất nhập khẩu

>>> Có thể bạn quan tâm: Học xuất nhập khẩu

1. Khái niệm kế toán hoạt động xây lắp 

- Sản xuất xây lắp: Là hoạt động xây dựng mới, mở rộng, cải tạo lại, khôi phục hay hiện đại hóa các công trình hiện có thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân (như công trình giao thông thủy lợi, các khu công nghiệp, các công trình quốc phòng, các công trình dân dụng khác,….).học báo cáo thuế 

Đây là hoạt động nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho mọi ngành trong nền kinh tế. 

- Doanh nghiệp xây lắp: là đơn vị kinh tế cơ sở, là nơi trực tiếp sản xuất kinh doanh, gồm một tập thể lao động nhất định có nhiệm vụ sử dụng các tư liệu lao động và đối tượng lao động để sản xuất ra các sản phẩm xây lắp và tạo nguồn tích lũy cho Nhà nước.

- Hợp đồng xây dựng: Là hợp đồng bằng văn bản về việc xây dựng một tài sản hoặc tổ hợp cá tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, công nghệ, chức năng hoặc các mục đích sử dụng cơ bản của chúng.

- Hợp đồng xây dựng với giá cố định: Là hợp đồng xây dựng trong đó nhà thầu chấp nhận một giá cố định cho toàn bộ hợp đồng hoặc một đơn giá cố định trên đơn vị sản phẩm hoàn thành.

Trong một số trường hợp khi giá cả tăng lên, mức giá đó có thể thay đổi phụ thuộc vào các điều khoản ghi trong hợp đồng. học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu 

- Hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm: là hợp đồng xây dựng trong đó nhà thầu được hoàn lại các chi phí thực tế được phép thanh toán, cộng thêm một khoản được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên những chi phí này hoặc được tính thêm một khoản chi phí cố định. học nghiệp vụ kế toán 

2. Phương thức nhận thầu xây lắp:

Phương thức giao nhận thầu được thực hiện thông qua một trong hai cách sau:

a. Giao nhận thầu tòan bộ công trình (tổng thầu xây dựng):

Theo phương thức này, một doanh nghiệp xây lắp nhận thầu tất cả các khâu từ khảo sát thiết kế đến việc hoàn chỉnh công trình trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được duyệt do chủ đầu tư giao thầu.

Ngoài ra, tổng thầu xây dựng có thể thực hiện thêm các công việc mà chủ đầu tư có thể ủy nhiệm thêm như lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, đặt mua thiết bị, giải phóng mặt bằng,….

Tùy theo khả năng, đặc điểm, khối lượng công tác xây lắp mà tổng thầu xây dựng có thể đảm nhận toàn bộ hay giao thầu lại cho các đơn vị nhận thầu khác.

b. Giao nhận thầu từng phần: khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm 

Theo phương thức này, chủ đầu tư giao từng phần công việc cho các đơn vị như:

Một tổ chức nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật của công trình gồm khảo sát, điều tra để lập luận chứng.

Một tổ chức nhận thầu về khảo sát thiết kế toàn bộ công trình từ bước thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán công trình cho đến bước lập bản vẽ thi công và lập dự toán chi tiết các hạng mục công trình.

Một tổ chức nhận thầu xây lắp từ công tác chuẩn bị xây lắp và xây lắp toàn bộ công trình trên cơ sở thiết kế kỹ thuật thi công đã được duyệt. chứng chỉ kế toán viên chính 

Hoặc là theo phương thức này, nhiều tổ chức xây dựng nhận thầu gọn từng hạng mục công trình, từng nhóm hạng mục công trình độc lập do chủ đầu tư giao thầu gọn. Trong trường hợp này, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức phối hợp hoạt động của các tổ chức nhận thầu và chỉ áp dụng đối với những công trình, hạng mục công trình tương đối độc lập.

3. Đặc điểm ngành xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán:

Sản phẩm xây lắp có đặc điểm riêng biệt khác với ngành sản xuất khác và ảnh hưởng đến tổ chức kế toán:

+ Công trình xây dựng, vật kiến trúc...có quy mô lớn , kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất lâu dài. Do vậy, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết san phẩm xây lắp phải lập dự toán ( dự toán thiết kế , dự toán thi công) quá trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán , lấy dự toán làm thước đo. Nên học kế toán ở đâu 

+ Được tiêu thụ theo giá trị dự toán xây lắp. Nên tính chất của hàng hoá không được thể hiện rõ (vì đã quy định giá cả, người mua, người bán sản phẩm xây lắp có trước khi xây lắp thông qua hợp đồng giao nhận thầu,...)

+ Thực hiện cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất ( xe máy, thiệt bị thi công, người lao động ...) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Do vậy, Công tác quản lý, sử dụng, hạch toán tài sản vật tư rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, thời tiết, và dễ mất mát hư hỏng,...

+ Thời gian sử dụng sản sản phẩm xây lắp rất lâu dài. Tổ chức quản lý và hạch toán sao cho chất lượng công trình đảm bảo đúng dự toán thiết kế, bảo hành công trình (Bên A giữ lại 3->5% giá trị công trình)

4. Giá trị dự toán xây lắp và giá thành công tác xây lắp

Mục này đi tìm hiểu hai vấn đề chủ yếu đó là giá trị dự toán xây lắp quản lý nhân sự là gì 

a. Giá trị dự toán xây lắp: 

Là giá trị sản phẩm xây lắp được xây dựng trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã được duyệt, các định mức kinh tế kỹ thuật do Nhà nước quy định + phần lãi định mức của doanh nghiệp xây lắp (giá trị dự toán có thuế sẽ cộng thêm thuế GTGT). lớp học đầu tư chứng khoán 

Giá trị dự toán XL sau thuế của công trình = Giá trị dự toán XL trước thuế + VAT đầu ra 10%

+ Giá trị dự toán xây lắp trước thuế: Giá được xác định dựa theo mức tiêu hao về vật tư, lao động, sử dụng máy...và mặt bằng giá cả khu vực từng thời kỳ do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Giá trị dự toán trước thuế gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

Chi phí trực tiếp: chi phí dựa trên cơ sở khối lượng công tác lắp đặt và đơn giá xây dựng của công tác XL tương ứng như: CP NVLTT, CPNCTT và CP sử dụng máy thi công.

Chi phí chung: được tính theo tỷ lệ % so với trực tiếp dự toán xây lắp (quy định cho từng loại công trình).

Thu nhập chịu thuế tính trước: được tính bằng % so với chi phí trực tiếp và CP chung trong dự toán XL (quy định cho từng loại công trình) nên học kế toán thực hành ở đâu 

b. Giá thành sản phẩm xây lắp:

Giá thành dự toán: toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp tạo nên sản phẩm tính theo đơn giá tổng hợp cho từng khu vực và theo các định mức kinh tế kỹ thuật do Nhà nước ban hành để xây dựng công trình XDCB.

Giá thành dự toán XL của công trình = Giá trị dự toán XL trước thuê – Thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định trên cơ sở lãi định mức trong xây dựng cơ bản được Nhà nước xác định trong từng thời kỳ, cho từng loại công trình

Giá thành định mức: Là tổng số các chi phí để hoàn thành một đối tượng xây lắp cụ thể, giá thành định mức được xác định trên cơ sở đặc điểm kết cấu của công trình, phương pháp tổ chức thi công theo các định mức chi phí đã đạt được trong DN đó ở thời điểm bắt đầu thi công công trình. khóa học logistics tại hà nội 

Giá thành định mức phản ánh mức độ chi phí đã đạt được, nên khi các định mức thay đổi thì giá thành định mức sẽ thay đổi và được tính toán lại cho phù hợp với định mức chi phí đạt được trong từng thời gian.

Giá thành thực tế: Là toàn bộ chi phí thực tế đã bỏ ra đẻ hoàn thành công tác xây lắp và được xác định theo số liệu kế toán.

Tuỳ theo sự lỗ lực của các đơn vị và các đơn vị có liên quan, mà giá thành thực tế nhỏ hơn hoặc lớn hơn giá thành kế hoạch, giá thành dự toán, giá trị dự toán

Bài viết xem nhiều: Chiêu trò lừa đảo ở các trung tâm kế toán

Tác giả Admin
Bài viết trước Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

N
Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

>>>>Xem thêm: Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Trả lời
04:28 07/09/2018
H
Hồng Hạnh
Làm kế toán bên HCSN chủ yếu về tài sản công, thu chi nguồn vốn nhà nước, rút tiền từ kho bạc về nhập quỹ, nói chung là không phức tạp như bên kế toán DN đâu bạn. Nên bạn chỉ cần nắm chắc về Nguyên ký kế toán là được mà. Bạn tìm Trung tâm nào đào tạo về Nguyên lý kế toán có tiếng, giảng viên đại học dạy cũng được. Còn các lớp HCSN mình thấy ít khai giảng lắm.
Trả lời
06:53 15/06/2020
H
Trần Hội
T thấy kế toán doanh nghiệp vẫn nhiều cơ hội phát triển hơn bạn ạ. Mà nếu làm trong nhà nước bạn có ng quen thì tốt, chứ không có thì lương thấp, chán lắm. Trc t làm bên hcsn, nhưng rồi chán quá t lại phải ra ngoài làm. Học lại từ đầu luôn, m đăng ký học bên Lê Ánh, được đào tạo từ đầu luôn đấy, được tặng phần nguyên lý kế toán 6 buổi, sau đấy sẽ học thực hành sau.
Trả lời
06:59 17/06/2020
L
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí lao động trực tiếp thuộc hoạt động sản xuất xây lắp bao gồm cả các khoản phải trả cho lao động thuộc quyền quản lý của doanh

Trả lời
10:33 31/08/2018
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo