Điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 23 phút đọc

Cuối năm là thời điểm kế toán các doanh nghiệp thực hiện các báo cáo và quyết toán thuế cuối năm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những sai sót. Dưới đây là cách điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế để bạn đọc tham khảo.

dieu-chinh-so-lieu-sau-quyet-toan-thue

>>Xem thêm: Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

I. Điều chỉnh thuế GTGT sau khi Quyết toán thuế

- Điều chỉnh kê khai bổ sung của kỳ giảm thuế VAT được khấu trừ và tại thời điểm kỳ hiện tại nhập vào Chỉ tiêu [37] của Tờ khai kỳ hiện tại khi có quyết định thanh tra thuế.

- Hạch toán khoản giảm VAT này của TK 1331, ghi:

Nợ TK 811, 642, 242, 4211

Có TK 1331 business invoice 

II. Hạch toán các khoản truy thu sau khi Quyết toán thuế

1. Đối với Doanh nghiệp tư nhân & Công ty TNHH MTV:

* Nếu năm trước Doanh nghiệp đang Dư Có TK 4211 (Lãi):

- Tiền truy thuế TNDN, ghi: khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Nợ TK 4211

Có TK 3334

- Tiền phạt, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 3339

- Tiền truy thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 33311

- Tiền truy thuế TNCN, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 3335

- Khi nộp, ghi: khóa học kế toán trưởng 

Nợ TK 3334, 3339, 33311, 3335

Có TK 111,112.

* Nếu năm trước đang Nợ TK 4211 (Lỗ):

- Tiền truy thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 811

Có TK 3334

- Tiền phạt, ghi: Nợ TK 811 Có TK 3339

- Tiền truy thuế GTGT, ghi: Nợ TK 811 Có TK 3339

- Tiền truy thuế TNCN, ghi:

Nợ TK 811

Có TK 3335

- Khi nộp, ghi:

Nợ TK 3334, 3339, 33311, 3335

Có TK 111, 112

2. Đối với Doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên, cổ phần,...

* Nếu chấp nhận tính vào lợi nhuận năm trước:

Nếu năm trước Doanh nghiệp đang dư Có TK 4211 (Lãi) thì làm giảm lợi nhuận chưa phân phối năm trước đó, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 3339, 3334, 33311, 3335

* Nếu không chấp nhận tính vào lợi nhuận năm trước mà để chia chác cổ tức, ghi:

Nợ TK 811

Có TK 3339, 3334, 33311, 3335

Kết chuyển và tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm nay (TK 4212), cuối năm khi quyết toán thuế TNDN năm hạch toán khoản vào Chỉ tiêu B4 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế, ghi: Nợ TK 911 Có TK 811 bảng cân đối kế toán 

* Căn cứ:

- Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

- Điều 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT–BTC

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm

Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm:

Vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

III. Xử lý chênh lệch hàng tồn kho, tiền mặt,... sau khi quyết toán thuế

1. Hàng tồn kho - TK 156

1.1. Trường hợp phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hóa ở bất kỳ khâu nào phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân.

- Phản ánh giá trị hàng hóa thiếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 156 - Hàng hóa

- Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

- Nếu do cá nhân gây ra phải bồi thường bằng tiền

Nợ TK 334 - Nếu do cá nhân gây ra phải trừ vào lương

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại

Có TK 1381 - Phải thu khác

1.2. Trường hợp phát hiện thừa hàng hóa bất kỳ ở khâu nào trong kinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân

- Nếu do nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, do quên ghi sổ,... thì điều chỉnh lại sổ kế toán.

- Nếu hàng hóa thừa là thuộc quyền sở hữu của đơn vị khác:

+ Giá trị hàng hóa thừa ghi Nợ TK 002: Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

+ Sau đó khi trả lại hàng hóa cho đơn vị khác ghi Có TK 002.

- Nếu chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 156 - Hàng hóa

Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

- Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý hàng hóa thừa, ghi:

Nợ TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

Có các Tài khoản liên quan

2. Nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt (TK 152) phát hiện khi kiểm kê

* Trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại nơi quản lý, bảo quản phát hiện khi kiểm kê phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân, xác định người phạm lỗi.

- Nếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi sổ bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán

- Nếu giá trị nguyên liệu, vật liệu hao hụt nằm trong phạm vi hao hụt cho phép (Hao hụt vật liệu trong định mức), ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

- Nếu số hao hụt chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị hao hụt, ghi:

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

- Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi:

Nợ TK 111 - Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 334 - Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần giá trị hao hụt, mất mát nguyên liệu, vật liệu còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán

Có TK 138 - Tài sản thiếu chờ xử lý

* Đối với nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ nguyên nhân thừa để ghi sổ, nếu chưa xác định được nguyên nhân, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết

- Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

Có các TK liên quan

- Nếu xác định ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật liệu thừa là của các đơn vị khác khi nhập kho chưa ghi tăng TK 152:

+ Không ghi vào bên Có Tài khoản 3381 mà ghi vào bên Nợ Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”.

+ Khi trả lại nguyên liệu, vật liệu cho đơn vị khác ghi vào bên Có Tài khoản 002.

3. Phát hiện thừa, thiếu thành phẩm (TK 155) khi kiểm kê đều phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân xác định người phạm lỗi

- Nếu thừa, thiếu thành phẩm do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ kế toán phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán.

- Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thừa phải chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)

Có TK 155 - Thành phẩm

+ Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, kế toán ghi sổ theo quyết định xử lý, ghi:

Nợ các TK 111, 112,... - Nếu cá nhân phạm lỗi bồi thường bằng tiền

Nợ TK 334 - Nếu trừ vào lương của cá nhân phạm lỗi

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại sau khi trừ số thu bồi thường

Có TK 1381 - Phải thu khách hàng

- Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thiếu phải chờ xử lý

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

+ Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác Có các TK liên quan.

Giadinhketoan chúc bạn thành công

>>Tham khảo: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo 

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo