Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu B02-DNN

Tác giả 04/03/2024 22 phút đọc

Mẫu số B02-DNN là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, là mẫu bản báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm. Vậy cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết về mẫu số B02-DNN báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh

>>Xem thêm: Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN theo thông tư 133

I. Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu B02-DNN theo Thông tư 200 và 133

1. Mẫu số B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200

Đơn vị báo cáo: .................

Địa chỉ:..............................

Mẫu số B 02 – DN 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm.........

Đơn vị tính:............

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước 
12345 
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ21    
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02    
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10    
4. Giá vốn hàng bán11    
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)20    
6. Doanh thu hoạt động tài chính21    
7. Chi phí tài chính 
- Trong đó: Chi phí lãi vay
22 
23
    
8. Chi phí bán hàng24    
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp25    
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
30    
11. Thu nhập khác31    
12. Chi phí khác32    
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50    
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành51    
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại52    
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)60    
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)70    
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)71    
Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 
- Số chứng chỉ hành nghề; 
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)
Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

»»»» Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt 

2. Mẫu số B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133

Đơn vị báo cáo:................

Địa chỉ:.............................

Mẫu số B02 - DNN 
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm………

Đơn vị tính:............

CHỈ TIÊU

Mã 

số

 

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01   
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02   
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10   
4. Giá vốn hàng bán11   
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)20   
6. Doanh thu hoạt động tài chính21   
7. Chi phí tài chính22   
- Trong đó: Chi phí lãi vay23   
8. Chi phí quản lý kinh doanh24   
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
(30 = 20 + 21 - 22 - 24)
30   
10. Thu nhập khác31   
11. Chi phí khác32   
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40   
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50   
14. Chi phí thuế TNDN51   
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60=50 - 51)
60   
  Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

II. Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Cột (3) “Thuyết minh”: số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm
  • Cột (5) “Năm trước”: số liệu ghi ở cột 4 “năm nay” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh trong trường hợp phát hiện ra sai sót trọng yếu của các năm trước có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm trước phải điều chỉnh hồi tố
  • Các chỉ tiêu ghi cột (4) “năm nay”

Trên đây là cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để bạn đọc tham khảo. Các bạn có thể tải mẫu B02-DNN bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Giadinhketoan.com chúc bạn thành công.

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt 

 

Tác giả Admin
Bài viết trước Cách Hạch Toán Trả Lại Hàng Mua - Ví Dụ Minh Họa Chi Tiết

Cách Hạch Toán Trả Lại Hàng Mua - Ví Dụ Minh Họa Chi Tiết

Bài viết tiếp theo

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

M
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số: Tại đây

Trả lời
03:52 24/09/2018
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số: Tại đây

Trả lời
09:28 21/09/2018
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo