Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần, TNHH

Tác giả 04/03/2024 18 phút đọc

Kế toán trưởng là vị trí quan trọng trong mỗi công ty. Khi muốn bổ nhiệm kế toán trưởng cần phải có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng. Trong bài viết sau, giadinhketoan.com sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần và TNHH.

quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong

>>Xem thêm: Tổng hợp các công việc của kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

CÔNG TY …………….

-----------------

Số: ........... - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

....., ngày .... tháng ..... năm 20..... 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN .......................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ......................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ............ ; 

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ................ ; 

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; 

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm 

Họ và tên: ……………………. Giới tính: ……. 

Sinh ngày:…./…./…............…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……............ do công an .............. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………..................

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………......................

Giữ chức vụ: Kế tóan trưởng Công ty cổ phần .............................. 

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ: 

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty. 

Điều 3. Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận : 

- Như điều 3 

- Lưu VP 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

CÔNG TY TNHH ...

…..***…..

Số: .../20../QĐ – ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.....

Hà Nội, ngày tháng năm 20.... 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH.................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.... 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ......................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ...... ; 

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH...... ; 

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; 

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm 

Họ và tên: ……………………. Giới tính: ……. 

Sinh ngày:…./…./…............…. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….... do công an ........... cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………...........

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………................

Giữ chức vụ: Kế tóan trưởng Công ty TNHH........................... 

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ: 

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty 

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP 

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Bạn có thể tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Tại đây

Trên đây là mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mà bạn đọc có thể tham khảo. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Chúc bạn thành công.

>>Tham khảo ngay: Học thực hành kế toán ở đâu 

Tác giả Admin
Bài viết trước Mẫu quy chế lương thưởng trong doanh nghiệp mới nhất

Mẫu quy chế lương thưởng trong doanh nghiệp mới nhất

Bài viết tiếp theo

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo