Kế toán thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Tác giả 19/07/2024 30 phút đọc

Kế toán thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, với hai loại kế toán bán hàng hóa, dịch vụ mua vào và kế toán hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Bài viết tham khảo: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán thực hành 

I. Kế toán hàng hoá, dịch vụ mua vào. 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT khi mua, bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế sử dụng hoá đơn, chứng từ sau.

1. Chứng từ sử dụng.

- Hoá đơn bán hàng thông thường Mẫu số: 02/GTTT - 3LL

- Hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản Mẫu số 06/TMH - 3LL

- Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng, hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản Mẫu số: 05/GTGT

- Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn Mẫu số: 04/GTGT;

- Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 07A/GTGT; Mẫu số: 07B/GTGT

- Bảng quyết toán thuế GTGT Mẫu số: 12A/GTGT; 12B/GTGT

- Sổ theo dõi thuế GTGT,... hoc ke toan thuc hanh 

Kế toán thuế gtgt theo phương pháp tính trực tiếp

2. Nguyên tắc hạch toán hàng hoá, dịch vụ mua vào.

- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT khi mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định phản ánh giá mua là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT đầu vào).

- Thuế GTGT đầu và không theo dõi trên tài khoản 133 mà tính vào giá trị vật tư, hàng hoá mua vào. 

- Không được khấu trừ hay hoàn thuế đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

>>>Xem thêm: Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, quý 

3. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

- Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ dùng vào SXKD, kế toán phản ánh giá mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ là tổng giá thanh toán, ghi.

Nợ TK 152, 153, 156, 211... Giá mua có cả thuế GTGT

Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

- Khi mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ về dùng ngay vào SXKD, kế toán phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào là tổng giá thanh toán, ghi.

Nợ TK 621, 627, 641, 642 - Giá mua có cả thuế GTGT

Có TK 111, 112, 331 - Tổng giá thanh toán

- Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, thiết bị dùng vào hoạt động SXKD hoặc dùng vào hoạt động sự nghiệp, chương trình dự án, hoạt động văn hoá, phúc lợi,... được trang trải bằng nguồn kinh phí khác thì thuế GTGT phải nộp của hàng hoá nhập khẩu được tính vào giá trị hàng hoá mua vào, ghi.

Nợ TK 152, 156, 211,...

Có TK 33312 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế NK) kế toán tổng hợp 

Có TK 111, 112, 331,...

- Khi nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu, ghi.

Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 33312 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112,..

- Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi xuất biếu tặng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá thanh toán (giá đã có thuế GTGT), ghi. Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội 

Nợ TK 641, 642,...

Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 512 - Doanh thu nội bộ

- Khi phát sinh các khoản chi trợ cấp thôi việc cho người lao động, các khoản chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ, chi sáng chế, chi đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, chi bảo vệ môi trường, chi cho lao động nữ,... kế toán căn cứ vào chứng từ, hoá đơn phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp theo giá thanh toán, ghi.

Nợ TK 642 - Chi phí QLDN

Có TK 111, 112, 331,...

- Khi mua TSCĐ dùng vào SXKD kế toán phản ánh giá trị TSCĐ mua vào là bao gồm cả thuế GTGT đầu vào, ghi.

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình Học kế toán ở đâu tốt 

Có TK 111, 112, 331, 311,...

- Khi mua máy móc, thiết bị phải qua lắp đặt dùng vào SXKD kế toán phản ánh giá trị máy móc, thiết bị mua vào bao gồm cả thuế GTGT đầu vào, ghi.

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (TK 2411)

Có TK 111, 112, 331,...

- Khi nhập khẩu TSCĐ dùng vào hoạt động SXKD, hoặc hoạt động sự nghiệp, chương trình dự án, hoạt động văn hoá phúc lợi,... được trang trải bằng nguồn kinh phí khác thì thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu được tính vào giá trị của TSCĐ nhập khẩu, kế toán ghi.

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331,...

- Khi nộp thế GTGT của hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu, ghi.

Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế NK )

Nợ TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112

- Khi mua thiết bị thông qua đầu tư XDCB, căn cứ vào hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ, ghi.

Nợ TK 241- XDCB dở dang (TK2412)

Có TK 111, 112, 331,...

II. Kế toán hàng hoá, dịch vụ bán ra.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng tài khoản 3331- Thuế GTGT phải nộp.

- Tài khoản này dùng để xác định số thuế GTGT phải nộp khi xác định được giá trị hàng hoá, dịch vụ tăng thêm vào cuối kỳ kế toán.

1. Chứng từ sử dụng.

Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ phải sử dụng các loại hoá đơn, chứng từ sau

- Hoá đơn bán hàng thông thường Mẫu số: 02/GTTT - 3LL.

- Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 07A/GTGT; Mẫu số: 07B/GTGT

- Bảng quyết toán thuế GTGT Mẫu số: 12A/GTGT; 12B/GTGT

- Sổ theo dõi thuế GTGT

2. Nguyên tắc hạch toán hàng hoá, dịch vụ bán ra.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng bao gồm cả thuế GTGT.

- Đối với doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác là tổng thu nhập - Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT).

* Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng, lãi cho thuê tài chính,...

- Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản (Bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mềm vi tính,...).

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Thu nhập về đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn

- Thu nhập chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng

- Thu nhập từ các hoạt động đầu tư khác

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch do bán ngoại tệ

- Chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn

* Thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm

- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ

- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có) hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp

3. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ hàng hoá, dịch vụ bán ra

- Khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, kế toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kế toán, ghi.

Nợ TK 111, 112, 131 - Tổng giá thanh toán

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 512 - Doanh thu nội bộ

- Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác, kế toán phản ánh doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác, kế toán ghi.

Nợ TK 111, 112,...

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 - Thu nhập khác

- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, số tiền trả lần đầu và số tiền còn phải thu về bán hàng trả chậm, trả góp, doanh thu bán hàng và lãi phải thu, ghi. ngành quản trị nhân lực 

Nợ TK 111, 112, 131,...

Có TK 511 - Giá bán trả tiền ngay có cả thuế GTGT

Có TK 3387 - (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT)

+ Khi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau, ghi.

Nợ TK 111, 112

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

+ Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp từng kỳ.

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 - Tiền lãi trả chậm trả góp

- Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản (cho thuê hoạt động) cho nhiều năm, ghi. khóa học về xuất nhập khẩu 

Nợ TK 111, 112,... Tổng số tiền nhận trước

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi.

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Sang kỳ sau, kế toán tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán sau, ghi.

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Số tiền trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản không được thực hiện. 

Nợ TK 3387 - Nếu chưa kết chuyển doanh thu incoterms 2020 pdf 

Nợ TK 531 - Nếu đã kết chuyển doanh thu

Có TK 111, 112 - Tổng số tiền trả lại

4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ thực hiện vào cuối kỳ.

- Cuối kỳ, kế toán tính toán, xác định thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ghi.

+ Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi.

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

+ Thuế GTGT phải nộp của hoạt động tài chính, hoạt động khác, ghi.

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

- Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà Nước, ghi.

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111 - Tiền mặt

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

- Khi được giảm thuế GTGT, kế toán, ghi.

+ Trường hợp số thuế GTGT được giảm được trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi.

Nợ TK 3331 - thuế GTGT phải nộp

Có TK 711 - Thu nhập khác

+ Trường hợp số thuế GTGT được giảm, được NSNN trả bằng tiền, ghi.

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 711 - Thu nhập khác

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh 

Mong bài viết của gia đình kế toán sẽ có ích cho bạn đọc!

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học về Xuất nhập khẩu có thể tham khảo các bài viết có liên quan.

Tác giả Admin
Bài viết trước Kế Toán Thuế - Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết

Kế Toán Thuế - Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận

4 Bình luận

T
Thơ

Giúp em với em mới ra trường ạ Xác định 1% / DT để nộp thuế Ghi N511 C3331 N911 C511 ạ xong như nào nữa ạ Em cảm ơn rất nhiều ạ

Trả lời
15:49 14/09/2021
N
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tham khảo: Kế toán thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp

Trả lời
04:04 07/09/2018
V
Vỹ Vân
Nếu có chứng chỉ nữa thì tốt quá. T cũng đang tham khảo học bên Lê Ánh từ tháng trước rồi nhưng chưa đi học được. Thấy bên này được phản hồi học thực hành đào tạo thực tế tốt, có cấp chứng nhận, nhưng chứng nhận đối với 1 đứa trái ngành như t thì chưa đủ đc. Nên t vẫn cứ lấn cấn chưa đi học luôn đc.
Trả lời
04:49 08/06/2020
C
Kiều Chi
Bạn ơi, mình tưởng các trung tâm đào tạo kế toán không có chức năng cấp chứng chỉ kế toán, chỉ được cấp chứng nhận thôi chứ. Chứng chỉ kế toán tổng hợp mà Lê Ánh cấp này có phôi bằng của Bộ tài chính không bạn? Thấy một số nơi làm giả chứng chỉ nên mình cũng phân vân lắm.
Trả lời
03:32 13/06/2020
K
Kế toán ủy thác xuất nhập khẩu

Nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực

Trả lời
08:46 30/07/2018
K
Tìm hiểu về thuế xuất nhập khẩu

>>Xem thêm: Kế toán thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp

Trả lời
09:50 27/07/2018
N
Bình Nghi
ui giời, giờ làm gì có đào tạo miễn phĩ hả bạn, ít người ta cũng phải thu tý phí gì đấy là đúng rồi. Có ai cho không ai cái gì bao giờ. Nhưng mà mô hình lớp kiểu đấy họ sẽ k đào tạo mình gì nhiều đâu, cũng k quan tâm học xong mình có làm được hay không, trừ khi bạn hên chọn được chỗ họ đang muốn tạo thương hiệu cho mình, họ đào tạo thật tâm. nhưng trường hợp đấy rất là ít. Của rẻ luôn là của ôi.Tốt nhất là tìm hiểu những chỗ có uy tín, có giấy phép hoạt động( cái này trên chứng nhận của học có số giấy phép), được phản hồi tốt, dù có mắc hơn chút tuy nhiên là phương án an toàn và tiết kiệm thời gian nhất.
Trả lời
03:55 05/08/2019
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo