Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Các Loại Hợp Đồng Lao Động Phổ Biến

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 28 phút đọc

Hợp đồng lao động là tài liệu quan trọng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về nghĩa vụ của mỗi bên. Khi có tranh chấp phát sinh giữa người lao động và người sử dụng thì hợp đồng lao động là bằng chứng quan trọng nhất. 

Trong bài viết dưới đây, Gia Đình Kế Toán sẽ chia sẻ sẽ để bạn đọc hiểu rõ hợp đồng lao động là gì ? Các loại hợp đồng lao động hiện nay và tham khảo mẫu hợp đồng lao động mới nhất.

1. Hợp đồng lao động là gì? 

Hợp đồng lao động là gì

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

2. Các loại hợp đồng lao động – Luật lao động Việt Nam

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Các loại hợp đồng lao động

Theo đó, các loại hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 03 loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • Hợp đồng lao động có xác định thời hạn;
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng

2.1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động được biết trước ít nhất 45 ngày

Trừ trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, thì thời hạn báo trước thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định

2.2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Lưu ý: Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần. Sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn diễn đàn kế toán 

Người lao động phải làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày trừ các trường hợp sau

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc các trường hợp sau thì phải báo trước 03 ngày:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
 • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội 
 • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn
 • Trường hợp người lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Xem thêm »»

2.3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Không được giao kết để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trừ các trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tham thời khác.

Khi hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc

Thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. phân tích tài chính doanh nghiệp 

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

Lưu ý: Trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào tính chất công việc cụ thể để xác định và thỏa thuận về việc giao kết hợp đồng lao động theo loại nào cho phù hợp

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Sau khi giao kết hợp đồng lao động, các bên có thể thỏa thuận bổ sung phụ lục hợp đồng lao động để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Tuy nhiên các bên cần lưu ý 2 vấn đề sau đây:

 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực

Bài viết trên đã thông tin đến các bạn 3 loại hợp đồng lao động và những quy định cần thiết liên quan

»» Tham khảo: Học Kế Toán Ở Đâu Tốt? ««

3. Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Tên đơn vị: ……………

Số:………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20..

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông: ………………… Quốc tịch: ………………….

Chức vụ : ……………………….. 

Đại diện cho (1) : …………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Và một bên là Bà: ……………………………. Quốc tịch : ……………….

Sinh ngày … tháng … năm …… tại ………….

Nghề nghiệp (2): ……………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………….

Số CCCD: ……………….. Cấp ngày …/…/… tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số sổ lao động (nếu có): Cấp ngày / / tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động (3): Xác định thời hạn

Từ ngày … tháng … năm 20… 

 • Thử việc từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Địa điểm làm việc (4):………………………………………………………….

 • Chức danh chuyên môn: ……………
 • Chức vụ (nếu có): ……………………………….
 • Công việc phải làm (5): Theo sự phân công của kế toán trưởng, giám đốc, và các công việc có liên quan khác khi có yêu cầu

Điều 2. Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: máy vi tính, máy tính.

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1 - Quyền lợi

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): nhân viên tự túc
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): ……………. đ/tháng
 • Hình thức trả lương: tiền mặt
 • Phụ cấp gồm (9):

+ Ăn ca: ………. đ/ ngày.

+ Nhà ở: ……… đ/ tháng

+ Xăng xe: ……… đ/ tháng

+ Điện thoại: ……. đ/tháng

 • Được trả lương: vào các ngày cuối cùng hàng tháng.
 • Tiền thưởng: theo tình hình kinh doanh thực tế và quy định của công ty
 • Chế độ nâng lương: theo quy định của luật lao động và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm: ……………………………….
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép, năm, lễ tết,….): Theo chế độ của luật lao động
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Theo mức lương cơ bản.
 • Chế độ đào tạo (11): ……………………………….
 • Những thỏa thuận khác (12): ……………………………….

2 - Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động …..
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13): ……………………………….

+ Người lao động nghỉ việc phải báo trước ít nhất 30 ngày

+ Người lao động khi không hoàn thành công việc được giao, không đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí đảm nhận thì giám đốc công ty sẽ xem xét có quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 - Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2 - Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành: ……………………………….

NGƯỜI LAO ĐỘNGNGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên, đóng dấu)

Những vấn đề về lao động không ghi trong trường hợp lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Trên đây là khái niệm hợp đồng lao động là gì, thông tin về các loại hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng lao động mới nhất. Khi điền thông tin vào hợp đồng lao động, bạn đọc cần ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác thông tin để tiện cho quá trình liên lạc sau này. 

Tham khảo »»

https://giadinhketoan.com/khoa-hoc-ke-toan-o-dau-tot-nhat/

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất - Những Thông Tin Cần Biết

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất - Những Thông Tin Cần Biết

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo