Chậm đăng ký người phụ thuộc đã có mã số thuế

Chậm đăng ký người phụ thuộc đã có mã số thuế

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công tại doanh nghiệp nhưng do đăng ký chậm mã số thuế thu nhập cá nhân người phụ thuộc. Vậy cá nhân đó có được giảm trừ người...
read more