Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng

Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng

1. Khái niệm về kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán tại các Tổ chức tín dụng và tại các Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên nói đến Kế toán ngân hàng người...
read more