Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gì? Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được xác định như thế nào? Các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Gia đình kế toán để biết chi tiết nhé...
read more
Hướng Dẫn Lập Và Trình Bày Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Hướng Dẫn Lập Và Trình Bày Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong bài viết này Gia...
read more