Nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số

Nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số

Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm thì khai thuế và nộp thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc khai thuế đối với cá nhân...
read more
Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì nộp thuế và khai thuế như thế nào? Hồ sơ khai thuế bao gồm những gì? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách khai thuế đối với cá...
read more
Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì nộp thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp...
read more
Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Hồ sơ nộp thuế và khai thuế theo phương pháp khoán bao gồm những gì? Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là khi nào? Gia đình kế toán sẽ gửi đến bạn đọc thông tin về khai thuế đối...
read more
Tính thuế đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý sổ xố

Tính thuế đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý sổ xố

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm hay bán hàng đa cấp như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn...
read more
Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì tính thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản. >>Xem thêm: Phương pháp tính thuế...
read more
Phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc tính thuế theo từng lần phát sinh trong bài viết dưới...
read more
Tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như thế nào? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này. >>Xem thêm: Quy định thu...
read more